පාර්ලිමේන්තුවේ හඳිසි රැස්වීමක් කැදවන්න. දිනේෂ්ගේ ඉල්ලීම කථානායක ඉවත දමයි

පාර්ලිමේන්තුවේ හඳිසි රැස්වීමක් කැදවන්න. දිනේෂ්ගේ ඉල්ලීම කථානායක ඉවත දමයි

SHARE

රටතුල උද්ගතව ඇති අර්බුදකාරි තත්තවයක් පිළිබඳව ශීර්ෂයන් 02ක් යටතේ කරුණු දක්වමින් ඒ පිළිබඳව  අවධානය යොමු කීරිම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ හඳිසි  රැස්වීමක්  කැදවන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්  ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  විසින්  ගරු කථානායකතුමා  අමතන ලද  2018.09.26  දිනැති ලිපිය  ගරු කථානායකතුමා වෙත ලැබී  ඇති බව  දැනුම් දෙමු. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 16  අනූව පාර්ලිමේන්තුවේ හඳිසි රැස්වීමක් කැදවිම පිළිබඳව ඉල්ලා සිටීමේ බලය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වෙත පැවරී ඇති බැවින්, ඉහත කී ඉල්ලීම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්වෙත යොමු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය බව පෙන්වා දෙමු. කෙසේ වුවද, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ගරු කථානායකතුමන් අමතන ලද  එම ඉල්ලිම සඳහන් 2018.09.26 දිනැති ලිපිය ද  ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ගේ අවධානය පිණිස  යොමු කෙරෙනු ඇත.

කථානායක මාධ්‍ය  අංශය