පාරිභෝගිකයාට අඩු මුදලට කම්බි මිලදී ගැනීමට නොදෙන ලංකාවේ වානේ සමාගම්.

පාරිභෝගිකයාට අඩු මුදලට කම්බි මිලදී ගැනීමට නොදෙන ලංකාවේ වානේ සමාගම්.

SHARE

තමාගේම නිවසක සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට වෙහෙසෙන මෙරට පාරිභෝගිකයින්ට අසාධාරණ ලෙස වානේ කම්බි අලෙවි කරමින්  අඩු මිලට වානේ කම්බි අලෙවි කරන සමාගම් වෙත 2003 අංක 09 දරණ පාරිභෝගික අධිකාරි පනතේ 35 වන වගන්තිය ද උල්ලංඝණය කරමින් තරග විරෝධී කටයුතු වල නිරත වන බව පවසමින් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා  විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එහිදී ඔහු  පෙන්වා දී ඇත්තේ වානේ කම්බි නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා බදු සහන යටතේ මෙරටට බිලට් (වානේ කුට්ටි) ආනයනය කිරීම සදහා කටයුතු කරන සමාගමක් විසින් අඩු මිලට වානේ කම්බි අලෙවි කරන සමාගමක් වෙත දිගින් දිගටම චෝදනා කිරීමෙන් සිදුවන්නේ මෙරට පාරිභෝගිකයින්ට තරග කාරී මිල ගණන් යටතේ වානේ කම්බි මිලදී ගැනීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි කරන බවයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ අඩු මිලට වානේ කම්බි අලෙවි කරන සමාගම බදු නොගෙවන බවට කරන චෝදනාව පිළිබදව තම සංවිධානය විසින් මීට ඉහතදී දේශීය ආදායම් දෙපාර්ත‌ෙම්න්තුව වෙත පැමිණිලි කර ඇති බවත් තම පැමිණිල්ල  පිළිබදව දේශීය ආදායම් දෙපාර්ත‌ෙම්න්තුව පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇති බවත් ය. තවද කිසියම් සමාගමක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩයක මිල හා එම නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක බව පාරිභෝගිකයාට වැදගත් වන නමුදු එම භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සමාගමේ ජාතිය,ආගම හා තරාතිරම පාරිභෝගිකයාට වැදගත් නොවන බවයි.

අවසාන වශයෙන් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපතිවරයා සිය මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අඩු මිලට මිලදී ගත හැකි ගුණාත්මක වානේ කම්බි පමණක් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.