සහල් මිල ඉහලට…!

සහල් මිල ඉහලට…!

SHARE

1429583973_riceඋත්සව සමයේ ආනයනික සහල් මිල කිලෝවක් 11%-14% අතර ප්‍රතිශතයකින් ඉහළයනු ඇති බව වෙළද සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශය පවසනවා.
ඒ අනුව ආනයනික සුදු හාල් කිලෝවක් රු.5කින්, රතු කැකුළු සහ නාඩු රු.3කින් ඉහළයනු ඇති අතර, ආනයනික සම්බා කිලෝවක උපරිම මිල රු.105ක් වනු ඇති.