පසුගිය වසර තුන ලොව උණුසුම් වෙයි..

පසුගිය වසර තුන ලොව උණුසුම් වෙයි..

SHARE

පසුගිය වසර තුන තුළ ලොව වාර්තාගත උණුසුම්ම කාලසීමාව බව එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.

එය මිහිතලය අසාමාන්‍ය ලෙස උණුසුම් වීම පිළිබිඹු කරන බවයි එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ. ලෝක කාලගුණ සංවිධානයේ දත්ත වලට අනුව, 2015, 2016 සහ 2017 වසර තුන ලොව උණුසුම්ම කාලසීමාව වන අතර, 2016 ඉන් උණුසුම්ම වසරයි.

එල්නිනෝ සංසිද්ධියෙන් තොරව උණුසුම්ම වසර ලෙස 2017 වාර්තා ගත වනවා.පසුගිය වසරේ පොළොව මතුපිට උෂ්ණත්වය කාර්මිකකරණයට පෙර යුගයට වඩා සෙන්ටි‍්‍රගේඩ් අංශක 1. 1 කින් වැඩි බවයි ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය සදහන් කළේ.