“බුදු දහම සහ සංහිදියාව” – 1 කොටස – සිංහල බෞද්ධයා ජතිවාදීද?

“බුදු දහම සහ සංහිදියාව” – 1 කොටස – සිංහල බෞද්ධයා ජතිවාදීද?

SHARE

බුදු දහම සහ සංහිදියාව – 1 කොටස

සිංහල බෞද්ධයා ජතිවාදීද

කාලීන විමසා බැලීම – පංචන ජයසිංහ